Skip to content ↓

Home

This page is currently awaiting content

Llwyddo gyda'n gilydd

Croeso 

Gair o groeso

Lleolir Ysgol Gynradd Peniel mewn ardal wledig rhyw dair milltir i’r gogledd o dre. Caerfyrddin. Agorwyd yr adeilad mis Medi 2009. Mae’n gwasanaethu ardaloedd Peniel, Bronwydd, Rhydargaeau a Phont-ar-Sais.

Mae’r ysgol wedi ei gosod yng nghategori 3. Dysgir y rhan helaeth o’r cwricwlwm trwy gyfrwng y Gymraeg.

LLWYDDO GYDA’N GILYDD

Ein gweledigaeth yw darparu plant i ddatblygu’r medrau, sgiliau a’r wybodaeth angenrheidiol i fod yn aelodau gofalus a defnyddiol o’n cymdeithas gyfnewidiol, tu fewn i amgylchedd hapus a sefydlog ac annog dilyniant trwy gamau datblygiad plentyn i fod yn ddysgwr gydol oes.

Ymdrecha plant, athrawon a rhieni Ysgol Peniel i weithio gyda’i gilydd er mwyn sicrhau dechreuad da i’r disgyblion. Rydym yn gweithio’n ddiwyd ond caen ddifyrrwch a hapusrwydd hefyd.

Porwch drwy ein gwefan am ragor o wybodaeth ac i brofi ethos bywiog a llewyrchus yr ysgol hon.

Welcome

Ysgol Gymunedol Peniel is located in a rural area some three miles north of Carmarthen. The building was opened in September 2009. It serves the areas of Peniel, Bronwydd, Rhydargaeau and Pont-ar-Sais.

Carmarthenshire Education Authority have placed the school in Category 3. The majority of the curriculum is taught through the medium of Welsh.

SUCCEEDING TOGETHER 

Our vision is to enable children to develop their abilities, skills and knowledge required to become caring and purposeful members of our ever-changing community within a happy and stable environment, and to encourage continuity through the stages of their development to become life-long learners. 

Children, teachers and parents at Ysgol Peniel, seek to work together to ensure that pupils are given a good start. We work hard, but also have enjoyment and pleasure. 

Browse through our website for more information and to experience the ethos of this vibrant and lively school

 

Adroddiad ESTYN
2024

ESTYN REPORT
2024

CRYNODEB I RIENI
ESTYN 2024

SUMMARY REPORT
ESTYN 2024

 

Latest Updates

20 Jun

@YsgolPeniel

Newyddion cyffrous! Yr ysgol wedi debyn achrediad Ysgol sy'n Awtistiaeth Gyfeillgar! Exciting News!! The school has won accreditation as an Autism Friendly School! https://t.co/fv1ADx5Wt8

No newsletters could be found.