Skip to content ↓

Clwb yr Enfys

 

CLWB YR ENFYS

Sefydlwyd y clwb preifat ym Medi 2020. Nod y clwb yw sicrhau gwasanaeth diogel a difyr sy'n
galluogi rhieni i fod yn gwbl hyderus yngl┼Ěn â diogelwch eu plant ar ôl oriau ysgol. Sicrheir bod y plant yng ngofal staff profiadol ar bob achlysur. Rhoddir byrbryd iddynt a chyfle iddynt ymgymryd â nifer o weithgareddau megis chwaraeon, gemau, crefftau a choginio.

Oriau'r clwb - Dydd Llun i Ddydd Gwener, 15.30 - 17.30 yn ystod tymor ysgol yn unig.

Rhaid sicrhau lle drwy hysbysu'r arweinydd/staff y clwb naill a'i drwy lythyr neu alwad ffôn cyn hanner dydd y diwrnod maent eisiau lle yn yr clwb.

RHIF FFON ARCHEBU LLE: 07538634230

E-bost: clwbyrenfys20@hotmail.com

The club was established in September 2020. The club’s aim is to provide a safe and interesting service that enables parents to be absolutely confident about the safety of their children after school hours. Children are guaranteed to be under the care of experienced staff on all occasions. They are given a snack and an opportunity to take part in a number of activities such as sport, games, crafts and cookery,

Club Hours – Monday to Friday 15.30 – 17.30 during the school term only.

A place should be reserved beforehand by informing the club leader/staff either by letter or by telephone before Mid-day on the day that they require use of the Club.

CONTACT NUMBER: 07538634230

E-mail: clwbyrenfys20@hotmail.com