Skip to content ↓

Llythyron – Letters

Cliciwch ar yr amlen i agor y llythyr
Please click on the envelope to open the letter

2023 - 2024
Llythyron Mai- 2024 - May Letters
  EISTEDDFOD YSGOL
SCHOOL EISTEDDFOD
Athrawes Newydd
New Teacher

BRECHFA HENDRE

EISTEDDFOD YSGOL
SCHOOL EISTEDDFOD

MABOLGAMPAU
SPORTS DAY
Llythyron Ebrill- 2024 - April Letters
  Amserlen Wythnos ECO
ECO Week Timetable

Brechfa HAFOD & HENDRE

Cân Actol & Pharti Llefaru
EISTEDDFOD MALDWYN

Brechfa HENDRE
Wythnos ECO
ECO week
Llythyron Mawrth- 2024 - March Letters

Hanner Tymor 5
5th Half Term

Brechfa Blwyddyn 1 a 2
Year 1 and 2 Brechfa

Manylion Eisteddfod yr Urdd
Urdd National Eisteddfod arrangements

Nofio Blwyddyn 3 a 4 
Year 3 and 4 Swimming
Stroliwch a Roliwch
Big walk and wheel week
Rhannu Gwybodaeth
Information
Llythyron Chwefror- 2024 - February Letters
Nofio Blwyddyn 3 a 4 
Year 3 and 4 Swimming
Noson Rieni
Parents Evening
Wythnos olaf Chwefror
Last week of February
Llythyron Ionawr - 2024 - January Letters
Newid Eisteddfod Ysgol
Change of Date to School Eisteddfod
Diwrnod Lles
Wellbeing Day
Dathliadau Hanner Tymor 4
4th Half Term Celebrations
Hanner Tymor 4
4th Half Term
Parcio
Parking 
ESTYN

Prydlondeb
Punctuality

Poteli Dŵr
Water Bottles

Diwrnod y rhif
Number Day

ESTYN

Cystadlaethau Crefft yr URDD
Urdd Arts and Craffts Competitions 

Cystadlaethau Llwyfan yr URDD
Urdd Stage Competitions 

Llais y Llywodraethwyr
Governors Report

Mr Evans

Wythnos 2
Week 2

Llythyron Rhagfyr - 2023 - December Letters
   

Hanner Tymor 3
3rd Half Term 

Prydau Ysgol am Ddim
Free School Meals

Wythnos olaf y tymor
Last Week of Term

Siwmperi Nadolig
Christmas Jumper

Llythyron Tachwedd - 2023 - November Letters
Archebu Cardiau Nadolig
Christmas Cards Order
Tocynnau Sioe
Show Tickets

Stondin Cyngor Eco
Eco Council Stand

Plant Mewn Angen
Children in Need

Llyfrau Scholastic
Scholastic Books

Poster Ffair Nadolig
Chrismas Fayre Poster

Llythyron Hydref - 2023 - October Letters
Ffair Nadolig
Christmas Fayre
Hanner Tymor 2
2 Half Term

Siop Smwddis HEDYN A HAFOD
HAFOD & HEDYN Smoothie Shop

Trip i Gastell Henllys
HAFOD a HEDYN
Trip to Castell Henllys

Mis Downs
Down-syndrome Month

Maes Parcio Staff
Staff Car Park

Cwrdd Diolchgarwch
Thanksgiving service

 

Diwrnod Gwrth Hilaeth
Anti-Racism Day

Llau Pen
Head Lice

 

Brechfa Derbyn a Derbyn Cynnar
Reception & Early Reception Brechfa

 

Glan Llyn Blwyddyn 5 a 6
Glan Llyn Years 5 and 6

 

Prydlondeb
Punctuality

 

Cyfarfod Blynyddol CRhFf
PFA AGM

Bedydd Henllan
Henllan Baptism

Diwrnod Shw mae su mai
Shw mae Su mai Day

Noson Rieni
Parents Evening

Brechfa Blwyddyn 1 a 2
Year 1 and 2 Brechfa

Ioga
Yoga
Llythyron Medi - 2023 - September Letters

Llangrannog Hedyn a Hafod
Hedyn and Hafod Llangrannog

Mawrth Mwdlyd Henllan
Muddy Tuesday Henllan

Llau Pen
Head Lice

Hafod & Hedyn BRECHFA
(Bl 3 a 4 / Yrs 3 and 4)

Cogurdd Bl 4 - 6
Cogurdd Years 4 - 6

Mercher Mwdlyd Hengil
Hengil Muddy Wednesday

Cerdded i'r Clwb Brecwast
Walking to Breakfast Clun

Wythnos Beicio
Cycle to School Week
 
Gwyliau yn ystod y tymor
Holidays during term time

Sioe Ffasiwn PFA
PFA Fashion Show

Diwrnod Pyjamas Hengil
Hengil Pyjama Day
 
Hysbysiad Cosb Presenoldeb Sir
County Attendance Fixed Penatly 

Darllen
Reading

Wythnos 3 Medi 2023
Week 3 September 2023

Aelodaeth yr Urdd
Urdd Membership

 Roald Dahl & Jeans for Genes

Arweiniad Gwaith Cartref
Homework Guidance

 

Presenoldeb o'r Awdurdod
Attendance from the county

Trip Henllan

Slipiau Bws
Bus Slips

Gwersi Mrs Meinir Parry-Jones
Mrs Meinir Parry-Jones lessons

Gwersi Chwythbrennau
Woodwind lessons

Cinio Ysgol
School Dinners

Dechrau'r flwyddyn
Start of the Academic Year

2022 - 2023

Llythyron Gorffennaf 2023 - July 2023 Letters
 

Gwersylla Blwyddyn 5 a 6
Years 5 and 6 Camping

Trip Fferm Ffoli
Folly Farm Trip

Picnic Hengil

Gŵyl Canol Dre
 

NSPCC Gwersi PANTS
NSPCC PANTS lessons
Llythyron Mehefin 2023 - June 2023 Letters

Cyngerdd Cerdd
Perapatetic Concert

Trip Blwyddyn 6 i LC2
LC2 Year 6 Trip

Picnic Henllan

Wythnos Chwaraeon
Sports Week

Golchi Ceir
Car Wash

Parcio a Thraffig
Parking and Traffic

Trip Hengil i'r Traeth
Hengil trip to the Beach

Llun Ysgol Gyfan
Whole School Photo

Siop Ffrwythau
Fruit Shop

Cerdded i'r Clwb Brecwast
Walking to Breakfast Club

Dosbarthiadau CS Medi 2023
September FP Classes

HENGIL Brechfa
Llythyron Mai 2023 - May 2023 Letters

DIWEDD HANNER TYMOR
END OF HALF TERM

Trip CAERDYDD Hendre

Criced Blwyddyn 5 a 6

Brechfa HENDRE

Cyfarfod Derbyn a Blwyddyn 1
Reception and Year 1 Meeting

Eisteddfod yr Urdd
2023

 

Llythyron Ebrill 2023 - April 2023 Letters

Diolch

Diwrnod MECSICO HENDRE
HENDRE MEXICIAN DAY

BRECHFA HENGIL
Llythyron Mawrth 2023 - March 2023 Letters
   

Hanner Tymor 5
5th Half Term

Brechfa HENDRE

Thema Hedyn Tymor yr Haf
Hedyn Theme Summer Term

Diwrnod Codi Ymwybyddiaeth Awtistiaeth
Autism Awareness Day

Eisteddfod Sir

HENDRE - Brechfa
 

Diwrnod Downsyndrome Downsyndrome Day

Trwynau Coch 2023
Red Nose Day 2023

Stroliwch a Roliwch
Wheel and Walk Week

Parcio
Parking

Llythyron Chwefror 2023 - February 2023 Letters
 

Hanner Tymor 4
4th Half Term

Pared Dydd Gŵyl Dewi
St. David's Day Parade

Brechfa HAFOD

 


Gwaith Cartref Urdd
Urdd Homework


Cofrestru'r Urdd
Urdd Registration

Sialens Football First
Football First Challenge

Cwngingod
Rabbits

Trip HEDYN i'r Llyfrgell
HEDYN trip to the Library

 Couch 2K
Couch2K

Llythyron Ionawr 2023 - January 2023 Letters


Diwrnod y Rhif NSPCC
NSPCC Number Day Letter


Taith yr Urdd
Urdd Visit


Gwersi Piano
Piano Lessons


Brechfa HENDRE
 

 
Gwersi Chwythbrennau
Woodwind Lessons 

Gwersi Nofio HAFOD
HAFOD Swimming Lessons

 
Eisteddfod yr Urdd

Diwrnod Tseina HENGIL
Chinese Day HENGIL

Dechrau'r tymor
Start of term

 

/_site/data/files/users/template/images/cwricwlwm/962110A2B441989F2B1DB9CDC412EA39.png