Skip to content ↓

Ysgol Iach – Healthy School

Yn 2018 cyrrhaeddodd Peniel y safon uchaf a derbyn Gwobr Ansawdd Genedaethol, yr ail ysgol yn Sir Gar i dderbyn y wobr yma.

 Mae gan yr ysgol Bwyllgor Ysgol Iach penigamp sy’n gweithio’n gyson galed ar hyd y flwyddyn.

In 2018 Peniel reached the highest standard and received a National Quality Award, the second school in Sir Gar to receive this award.

The school has an excellent Healthy School Committee which work consistently hard throughout the year.

POLISIAU / POLICIES

Yfed Dŵr

Pecyn Bywd

 

Hylendid - Hygiene

 

Canllaw ar Atal a Rheoli Heintiau Cymru/ Infection, Prevention & Control Guidance  https://phw.nhs.wales/services-and-teams/harp/infection-prevention-and-control/guidance/accordians/docs/infection-prevention-and-control-guidance-2019-for-childcare-settings-0-5-years-in-wales-nurseries-childminding-and-playgroups/

Canllaw Cyfeirio Cyflym - Atal a Rheoli Heintiau/Quick Reference Guide – Infection Prevention and Control

Microsoft Word - Periods to Keep Individuals Away from Settings 16.04.2018 FINAL ENGLISH.doc (nhs.wales)

Microsoft Word - Periods to Keep Individuals Away from Settings 16.04.2018 FINAL ENGLISH.doc (nhs.wales)

Canllawiau Covid-19 GIG Cymru/NHS Wales Covid 19 Guidelines

Coronavirus (COVID-19) - Public Health Wales (nhs.wales)

e-Bug

e-Bug

Asiantaeth Safonau Bwyd/Food Standards Agency (Hylendid Bwyd)

https://www.food.gov.uk/

https://www.food.gov.uk/cy

https://www.food.gov.uk/cy/food-safety

https://www.food.gov.uk/food-safety

 

SneezesafeParents Zone (sneezesafe.com.au)                     

                         Kids Zone (sneezesafe.com.au)

Carex - Caring for hands for over 25 years - Carex

Llau-pen / Headlice –  140407headlicefactsheeten.pdf (wales.nhs.uk)

                                     https://www.nhs.uk/conditions/head-lice-and-nits/

                                     http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/888/page/43732

                                     http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/888/tudalen/44189

Ffliw/Flu - http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/888/tudalen/44184

                    https://www.nhs.uk/conditions/flu/

Cynllun Gwên / Design to Smilehttps://www.designedtosmile.org/welcome-croeso/welcome/

                                  

Bwyd a Ffitrwydd – Food & Fitness

Chwaraeon a Hamdden Actif Sports and Leisure

Home – Actif

Asiantaeth Safonau Bwyd/Food Standards Agency (Hylendid Bwyd)

https://www.food.gov.uk/

https://www.food.gov.uk/cy

https://www.food.gov.uk/cy/food-safety

https://www.food.gov.uk/food-safety

Newid am Oes / Change4Life

https://www.nhs.uk/change4life

Food a Fact of Life

http://www.foodafactoflife.org.uk/

Llywodraeth Cymru/Welsh Government

Pecynnau cinio iach: taflen | LLYW.CYMRU

Healthy Lunchboxes (gov.wales)

Canllaw Bwyta’n Dda/Eatwell Guide

Canllaw bwyta'n dda | LLYW.CYMRU

The Eatwell Guide - NHS (www.nhs.uk)

Diogelwch – Safety

Gwefan School Beat Website (Rhaglen Craidd yr Heddlu/School Police Liaison Programme)

https://www.schoolbeat.org/

https://www.schoolbeat.org/parents/

Diogelwch Ffyrdd Sir Gâr/Road Safety Carmarthenshire

https://www.carmarthenshire.gov.wales/home/council-services/travel-roads-parking/road-safety/

https://www.carmarthenshire.gov.wales/home/council-services/travel-roads-parking/road-safety/child-car-seat-checking/

Gwasanaeth Tân ac Acub Canolbarth a Gorllewin Cymru/Mid and West Wales Fire and Rescue Service

Diogelwch (tancgc.gov.uk)

Your Safety - Mid and West Wales Fire and Rescue Service (mawwfire.gov.uk)

RNLI

Water Safety Advice And Tips - Know The Risks (rnli.org)

Network Rail

Safety in the community - Network Rail

Defnyddio a Chamddefnyddio Sylweddau – Substance Use and Misuse

Gwefan School Beat Website (Rhaglen Craidd yr Heddlu / School Police Liaison Programme)

https://www.schoolbeat.org/

https://www.schoolbeat.org/parents/

https://www.schoolbeat.org/en/parents/know-what-could-affect-your-child/substance-misuse/

Ash Cymru/Wales - (Ysmygu / Smoking)

https://ash.wales/

Deddfwriaeth Ddi-Fwg/Smoking Legislation

Deddfwriaeth ddi-fwg: canllawiau ar y newidiadau o fis Mawrth 2021 [HTML] | LLYW.CYMRU

Smoke-free law: guidance on the changes from March 2021 [HTML] | GOV.WALES

Datblygiad Personol a Chydberthynas -

Personal Development & Relationships

Gwefan School Beat Website (Rhaglen Craidd yr Heddlu / School Police Liaison Programme)

https://www.schoolbeat.org/

https://www.schoolbeat.org/parents/

ChildLine

https://www.childline.org.uk/

NSPCC

Talk PANTS & Join Pantosaurus - The Underwear Rule | NSPCC

Stop It Now!

Stop It Now! Wales - Stop It Now

Parents Protect

Sexual Abuse Learning Programme - Parents Protect

Amgylchedd - Environment

3 R’s – Reduce, Re-use, Recycle

http://www.recycling-guide.org.uk/rrr.html

Cyngor Sir Gâr/Carmarthenshire County Council

Recycling, Bins and Litter (gov.wales)

Iechyd a Lles Meddyliol ac Emosiynol -

Mental & Emotional Health & Well-being

ChildLine

https://www.childline.org.uk/

MEIC

Home - Home - Meic (meiccymru.org)

Samaritans

https://www.samaritans.org/

Meddwl

meddwl.org • Meddyliau ar Iechyd Meddwl