Skip to content ↓

Prydau Ysgol – School Meals

Am £2.60 y dydd yn unig, bydd eich plentyn yn cael prif bryd dau gwrs sy’n cynnwys dewis llysieuol a phwdin. Hefyd mae ffrwythau ffres a dŵr yfed ar gael ym mhob ysgol.

Mae ein bwydlenni yn dilyn trefn rota 3 wythnos, sy’n cael ei newid ddwywaith y flwyddyn, sef ym mis Mai a mis Hydref, er mwyn caniatáu ar gyfer amrywiant tymhorol. Gellir gweld y fwydlen ar ParentPay.

Telir am brydau ysgol ar-lein trwy'r Ap ParentPay.

For just £2.60 per day, primary pupils receive a two-course main meal to include a vegetarian option and a dessert.   Fresh Fruit and drinking water is also readily available in all schools. 

You can view the current menu on ParentPay – cycles run on a 3-week rotational basis which are changed twice a year in May and October to allow for seasonal variances. 

School meals are paid online through the ParentPay 

Prydau Ysgol am ddim


Mae prydau ysgol am ddim yn dibynnu ar incwm eich cartref ac os ydych yn derbyn budd-daliadau penodol. Os ydych yn bodloni'r meini prawf cymhwysedd, mae'n bwysig iawn eich bod yn hawlio am hyn. Ni fydd y pryd y mae eich plentyn yn ei dderbyn yn wahanol a bydd yn golygu eich bod yn gymwys i gael unrhyw gymorth sydd ar gael yn ystod gwyliau'r ysgol neu os bydd ysgolion yn cau.

Free School Meal (FSM)

A free school meal (FSM) does depend on your household income and if you receive certain benefits. If you meet the eligibility criteria it is extremely important that you claim for this. The meal your child receives will be no different and it will mean you are eligible to receive any support available during school holidays or in the event of school closures.

Gallwch gael gwybod a ydych chi’n gymwys a gwneud cais ar-lein.

Click here to see if you are eligible to have free school meals


Ers 5ed Medi 2022 cynigiwyd Prydau Ysgol am Ddim Cynradd (PYDdC) i bob plentyn o'r Meithrin i Flwyddyn 4. 

Universal Primary Free School Meals (UPFSM)

Since the 5th September 2022 all children from full time Nursery to year 4  have been offered a Universal Primary Free School Meal (UPFSM).