Skip to content ↓

Llywodraethwyr – Governors

Penodir corff llywodraethol gan yr AALl. Mae'r corff llywodraethol yn cyfarfod yn rheolaidd i drafod materion ynglŷn â gwaith yr ysgol, yr adeilad a'i safle, cyllid yr ysgol a staffio. Danfonir adroddiad blynyddol i rieni’r ysgol a chynhelir cyfarfod gyda’r rhieni unwaith y flwyddyn.

A governing body is appointed by the Local Education Authority. The governing body meets regularly to discuss matters relating to the school’s work, the building and its site, school funding and staffing. An annual report is sent to parents of pupils at the School, and a meeting of parents and governors is held once a year.

 

Cadeirydd / Chair Mr John Thomas
Cynrychiolwyr AALl / LEA Representatives 

Mr Wyn Evans

Mrs Catrin Llwyd

Mr Matthew Evans

Pennaeth / Headteacher Miss E H Powell
Athro-Lywodraethwr / Teacher-Governor Mr Dion Thomas
Staff-Llywodraethwr / Non-teaching Staff Governor Mrs Eira Skinner
Rhieni fel Llywodraethwyr / Parent-Governors

Mr Mathew James

Mr David Lewis

Mrs Elizabeth Gibbon

Mrs Mair Turner 

Cynghorwyr Cymunedol / Community Representees

Mr John Thomas

Mrs Carys Davies

Mrs Helen Davies

Parchedig Tom Evans