Skip to content ↓

Gweledigaeth - Vision

Darparu cyfleoedd i’r plant ddatblygu'r sgiliau a'r wybodaeth angenrheidiol i fod yn aelodau iach, galluog, creadigol, moesol a defnyddiol o'n cymdeithas gyfnewidiol; gan wneud hynny tu fewn i amgylchedd hapus a sefydlog ac annog dilyniant trwy gamau cynnydd plentyn i fod yn ddysgwr uchelgeisiol gydol oes.

Ymdrecha plant, athrawon a rhieni Ysgol Peniel i weithio gyda'i gilydd er mwyn sicrhau dechreuad da i'n dysgwyr. Gweithiwn yn ddiwyd ond cawn ddifyrrwch a hapusrwydd hefyd.

Provide opportunities for the children to develop the necessary skills and knowledge to become healthy, capable, creative, moral, and useful members of our changing society; within a happy and stable environment and encouraging progression through the steps of a child's development to become ambitious lifelong learners.

The children, teachers and parents of Peniel School strive to work together to get our learners off to a flying start. We work diligently but find happiness as well.

Gwerthoedd / Values