Skip to content ↓

Grant Amddifadedd Disgyblion – Pupil Deprivation Grant

Datganiad Grant Amddifadedd Ysgol Gymunedol Peniel

Dyrennir y Grant Amddifadedd Disgyblion i ysgolion â disgyblion sy’n dod o deuluoedd incwm isel ac y gwyddys eu bod ar hyn o bryd yn gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim (e-FSM) a disgyblion sydd wedi derbyn gofal yn barhaus am fwy na chwe mis (LAC).

Disgwylir i ysgolion ddefnyddio’r cyllid hwn i’r eithaf i gyflwyno strategaethau cynaliadwy fydd yn arwain yn gyflym at newidiadau i ddysgwyr sy’n gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim neu sy’n LAC.

Fel ysgol rydym wedi cytuno ar y tri cham a ganlyn:

 1. nodi’r grŵp targed o ddisgyblion, eu nodweddion a’u hanghenion
 2. cynllunio ymyraethau rhifedd a llythrennedd sy’n gwneud y defnydd mwyaf effeithiol o adnoddau
 3. monitro a gwerthuso effaith adnoddau

Yn 2021-22 derbyniodd Ysgol Gymunedol Peniel ddyraniad Grant Amddifadedd disgyblion o £2,300.

Yn Ysgol Gymunedol Peniel mae gennym gynllun cynhwysfawr, sydd wedi’i gytuno a’i fonitro gan Awdurdod Lleol Sir Gaerfyrddin ac ERW, i hyrwyddo cynnydd a chael gwared ar rwystrau i ddysgu i fyfyrwyr sy’n gymwys ar gyfer y cyllid hwn.

Rydym wedi defnyddio’r cyllid sydd ar gael i:

 1. ddarparu rhaglenni ymyrraeth a chymorth y profwyd eu bod yn cael yr effaith fwyaf a’u bod yn gynaliadwy e.e. Tric a chlic, Power of 2, RWI/ Letters and Sounds
 2. Defnyddio systemau olrhain data i nodi anghenion dysgwyr, targedu ymyraethau a monitro effaith.
 3. Nid yw’n briodol i’r ysgol gyhoeddi ei chynllun manwl oherwydd y perygl y gellid adnabod unigolion. 

PUPIL DEPRIVATION GRANT

Peniel Community School PDG Statement

The Pupil Deprivation Grant (PDG) is allocated to schools with pupils who come from low- income families and are currently known to be eligible for free school meals (e-FSM) and pupils who have been looked after continuously for more than six months (LAC).

Schools are expected to make the best use of this funding to implement sustainable strategies that will quickly bring about changes for learners eligible for free school meals or who are LAC.

As a school we have agreed the following three steps:

 1. to identify the target group of pupils, its characteristics and needs
 2. to plan literacy and numeracy interventions which make the most effective use of resources
 3. to monitor and evaluate the impact of resources

In 2021 -22 Peniel Community School was provided with a PDG allocation of £2,300

At Peniel Community School we have a comprehensive plan, agreed and monitored by Carmarthenshire Local Authority and ERW, to promote progress and remove barriers to learning for students eligible for this funding.

We have used the funding available to:

 1. Provide intervention and support programmes that are proven to have the greatest impact and to be sustainable e.g. Plus One, Power of 2 and RWI/ Letters and Sounds
 2. Implement and use data tracking systems to identify learners’ needs, target interventions and monitor impact.
 3. It is not appropriate for Peniel Community School to publish its plan in detail due to the risk of identifying individuals.