Skip to content ↓

E-ddiogelwch – E-Safety

DIOGELWCH AR LEIN

Croeso i’n tudalen e-diogelwch, sydd wedi’i gynllunio i ddarparu gwybodaeth i chi ar sut y gallwn gadw’r plant yn ddiogel ar y rhyngrwyd. 

Mae e-diogelwch yn rhan bwysig o gadw plant yn ddiogel yn Ysgol Peniel. Mae gennym fesurau diogelwch yn eu lle yn yr ysgol i help ddiogelu disgyblion rhag peryglon posibl neu ddeunydd anaddas.

Bydd swyddog Cyswllt yr Heddlu yn ymweld â’r ysgol i gefnogi’r dysgu yn y dosbarth, ac i sicrhau bod y negeseuon diogelu priodol yn cael eu rhannu gyda’r plant a’r staff.

Isod mae eiconau rhai gwefannau, a all roi gwybodaeth ychwanegol i gefnogi gyda e-diogelwch, cliciwch arnynt i gael mynediad:

ONLINE SAFETY

It is vital to educate our pupils about online safety in a 21st Century school.  Our pupils often participate in lessons where online security issues are highlighted, so that they can make independent decisions about keeping themselves safe whilst in the digital and real world. A Police Liaison Officer will also visit the school to support the learning within the classroom, and to ensure that the appropriate safeguarding messages are shared with the children and staff.

Please take the opportunity to visit the links below to find information and complete activities, which will promote a wider awareness of e-Safety issues.

DYSGWYR / LEARNERS

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth 

Cyngor i blant a phobl ifanc: problemau a phryderon ar-lein

Click here for further information

Advice for children and young people: online issues and worries

TIPS

Meddyliwch am eich diogelwch personol bob tro wrth ddefnyddio TGCh neu eich ffôn symudol. Cofiwch ei bod hi'n hawdd i unrhyw un ddweud celwydd am bwy ydyn nhw ar-lein,  gallwch chi byth fod yn siŵr gyda phwy rydych chi'n siarad. Always think of your personal safety first when using ICT or your mobile phone.  Remember it is easy for anyone to lie about who they are online, so you can never really be sure about who you are talking to.
Peidiwch â rhoi unrhyw wybodaeth bersonol amdanoch eich hun ar-lein i bobl nad ydych yn eu hadnabod. Mae hyn yn cynnwys eich enw llawn, cyfeiriad, enw stryd, cod post neu enw ysgol. Do not give out any personal information about yourself online to people you do not know. This includes your full name, address, street name, postcode, or school name.
Peidiwch byth â rhoi eich rhif cyswllt i unrhyw un nad ydych yn ei adnabod. Never give your contact number to anyone who you don’t know.
Mae’n syniad da defnyddio llysenw yn hytrach na’ch enw iawn. It’s a good idea to use a nickname rather than your real name.

Peidiwch â chwrdd â phobl rydych chi wedi siarad â nhw ar-lein yn unig. Os byddwch yn penderfynu cyfarfod ag unrhyw un wyneb yn wyneb, gwnewch yn siŵr eich bod yn mynd ag oedolyn y gallwch ymddiried ynddo a chwrdd mewn man cyhoeddus ar amser prysur.

Don’t meet people that you have only spoken to online. If you do decide to meet up with anyone in real life, then make sure you take a trusted adult with you and meet in a public place at a busy time
Peidiwch byth â rhoi lluniau ar-lein neu dros ffôn symudol oni bai eich bod yn adnabod y person. Mae'n hawdd i bobl dynnu'ch lluniau a'u newid, eu hanfon ymlaen, neu hyd yn oed esgus bod gyda nhw. Defnyddiwch osodiadau preifat bob amser pryd bynnag y byddwch yn sefydlu tudalen rhwydweithio cymdeithasol. Mae hyn fel na all pobl nad ydych chi eisiau gweld eich proffil. Never give out pictures online or over a mobile unless you know the person in real life. It is easy for people to take your pictures and alter them, send them on, or even pretend to be you with them.  Always use private settings whenever you are setting up a social networking page. This is so people who you don’t want to see your profile can’t.

Mae unrhyw beth rydych chi'n ei bostio neu'n ei uwchlwytho i'r rhyngrwyd yno am byth felly byddwch yn ofalus iawn beth rydych chi'n ei roi ar-lein.

Anything you post or upload to the internet is there forever so be very careful what you put online.
Peidiwch byth â defnyddio’ch camera gyda phobl nad ydych chi'n eu hadnabod. Gellir recordio a chopïo delweddau gwegamera a hefyd eu rhannu â phobl eraill. Never go onto webcam with people you don’t know in real life. Webcam images can be recorded and copied and also shared with other people.

Os ydych chi'n derbyn unrhyw negeseuon neu luniau sy'n poeni neu'n gofidio, ewch i siarad ag oedolyn rydych chi'n ymddiried ynddo yn syth. Gallwch hefyd roi gwybod amdano ar-lein, trwy wefan thinkuknow http://www.thinkuknow.co.uk.

If you receive any messages or pictures that worry or upset, you talk to an adult you trust. You may also report it online, via the thinkuknow website http://www.thinkuknow.co.uk.

 

 RHIENI / PARENTS

Cliciwch ar y dolenni isod er mwyn cael arweiniad ar appiau i reini.

Please click on the links below for guidance and advice on apps to parents.


Beth allwn i ei wneud i helpu fy mhlentyn / mhlant?
What could I do to help my child/ Children?

Nid rheolyddion yw’r unig te bi gadw’n ddiogel ar-lein. Mae siarad â’ch plant ac annog ymddygiad cyfrifol yn hollbwysig. Fodd bynnag, mae rheolaethau yn gam cyntaf hanfodol i helpu i amddiffyn eich plentyn ar-lein.

Controls aren’t a single solution to staying safe online. Talking to your children and encouraging responsible behaviour is critical. However, controls are a vital first step to helping to protect your child online.

Sefydlu rheolaethau rhieni band eang cartref

Mae'r rhain yn eich galluogi i reoli pa gynnwys a welir ar unrhyw ddyfais sydd wedi'i chysylltu â'ch llwybrydd band eang, neu'ch hwb.

Set up home broadband parental controls

These allow you to control what content is seen on any device connected to your broadband router, or hub.

Gosod rheolyddion ar eich peiriant chwilio

Anogwch eich plentyn i ddefnyddio peiriannau chwilio sy'n gyfeillgar i blant ac ysgogi a chloi gosodiadau chwilio diogel.

Set controls on your search engine

Encourage your child to use child-friendly search engines and activate and lock safe search settings.

Sicrhewch fod pob dyfais wedi'i diogelu

Dylid gosod rheolyddion ar bob dyfais y mae eich plentyn yn ei defnyddio – ffonau symudol, tabledi a chonsolau gemau.

Make sure every device is protected

Controls should be installed on every device your child uses – mobile phones, tablets and games consoles.

Gosodiadau preifatrwydd

Defnyddiwch fesurau diogelwch a gynigir gan wahanol safleoedd. Mae gan wefannau fel Facebook osodiadau sy'n helpu i atal eich plentyn rhag gweld hysbysebion anaddas.

Privacy settings

Activate safety measures offered by different sites. Sites like Facebook have settings that help prevent your child seeing unsuitable advertising.

Rhwystro ‘pop-ups’

Os ydych chi'n poeni am eich plant yn cyrchu cynnwys amhriodol trwy glicio ar ffenestri naid, mae gan BBC Webwise gyngor ar sut i atal y rhain.

Block pop-ups

If you're worried about your children accessing inappropriate content through clicking on pop-ups, BBC Webwise has advice on how to stop these.

Siaradwch

Mae Rheolaethau Rhieni yn rhan ddefnyddiol iawn i gadw'ch plant yn ddiogel ar-lein, a gellir eu haddasu wrth i'ch plentyn dyfu, ond mae'n hanfodol eich bod yn siarad yn rheolaidd â'ch plant am yr hyn y maent yn ei wneud ar-lein.

Keep talking

Parental Controls are a really useful part of your toolkit to keep your children safer online, and can be adjusted as your child grows, but it's vitally important to remember to talk regularly to your children about what they are doing online.

Am awgrymiadau ar sut i ddechrau'r sgyrsiau hyn ewch i internetmatters.org.

You can find more tips on how to start these conversations at internetmatters.org.Pwy ddylwn gysylltu i gael Cymorth, Cyfarwyddyd neu Gymorth?

Who do I Contact for Help, Guidance or Support?