Skip to content ↓

Croeso – Welcome

Gair o groeso

Lleolir Ysgol Gynradd Peniel mewn ardal wledig rhyw dair milltir i’r gogledd o dre. Caerfyrddin. Agorwyd yr Ysgol bresennol mis Medi 2009. Mae’n gwasanaethu ardaloedd Peniel, Bronwydd, Rhydargaeau a Phont-ar-Sais.

Mae’r ysgol wedi ei gosod yng nghategori 3. Dysgir y rhan helaeth o’r cwricwlwm trwy gyfrwng y Gymraeg.

WELCOME

Ysgol Gymunedol Peniel is located in a rural area some three miles north of Carmarthen. It was opened in September 2009. It serves the areas of Peniel, Bronwydd, Rhydargaeau and Pont-ar-Sais.

Carmarthenshire Education Authority have placed the school in Category 3. The majority of the curriculum is taught through the medium of Welsh.

LLWYDDO GYDA’N GILYDD

Ein gweledigaeth yw darparu plant i ddatblygu’r medrau, sgiliau a’r wybodaeth angenrheidiol i fod yn aelodau gofalus a defnyddiol o’n cymdeithas gyfnewidiol, tu fewn i amgylchedd hapus a sefydlog ac annog dilyniant trwy gamau datblygiad plentyn i fod yn ddysgwr gydol oes.

Ymdrecha plant, athrawon a rhieni Ysgol Peniel i weithio gyda’i gilydd er mwyn sicrhau dechreuad da i’r disgyblion. Rydym yn gweithio’n ddiwyd ond caen ddifyrrwch a hapusrwydd hefyd.

Porwch drwy ein gwefan am ragor o wybodaeth ac i brofi ethos bywiog a llewyrchus yr ysgol hon.

SUCCEEDING TOGETHER 

Our vision is to enable children to develop their abilities, skills and knowledge required to become caring and purposeful members of our ever-changing community within a happy and stable environment, and to encourage continuity through the stages of their development to become life-long learners. 

Children, teachers and parents at Ysgol Peniel, seek to work together to ensure that pupils are given a good start. We work hard, but also have enjoyment and pleasure. 

Browse through our website for more information and to experience the ethos of this vibrant and lively school